Nestátní zdravotnické zařízení

MD CURE

Jsme specializovaná psychosomatická klinika vedená specialisty z různých oborů v čele s předním českým a mezinárodně uznávaným klinickým psychologem a psychoterapeutem prof. Michalem Miovským.

Rozvoj a vyvážení vlastního potenciálu je delikátním a intimním pohybem po hranici mezi námi samotnými, našimi potřebami, možnostmi a charakterem vnějšího světa. Opětovné získání kontroly nad svým životem vyžaduje citlivý, upřímný a ověřený celostní přístup.

Pomocí integrativního medicínského přístupu ke zdraví a psychické pohodě vám pomůžeme znovu najít pevnou půdu pod nohama a přijmout zpět zodpovědnost a kontrolu nad vlastním životem.

Klinika MD Cure poskytuje preventivně-léčebný systém péče také pro klienty zdravotních pojišťoven, spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

NÁŠ PŘÍSTUP K TERAPII CHARAKTERIZUJÍ TYTO ZÁKLADNÍ PILÍŘE:

PRO KOHO

CO UMÍME POMOCI KLIENTŮM ŘEŠIT?

 • Pomoc v závislostech: alkohol, tabák, léky a další látky, nelátkové závislosti
 • Úzkosti a deprese a psychosomatické obtíže
 • Extrémy v životosprávě a životním stylu: problémy se spánkem, pohybem a výživou
 • Vztahové problémy a sebepoškozování
 • Problémy s pracovním nastavením
 • Nevyužití svého potenciálu
 • Strach z budoucnosti

JAK LÉČBA PROBÍHÁ?

 • Komplexní vstupní diagnostika a zhodnocení.
 • Terapeutický plán a jeho vyváženost.
 • CheckPoints a realistické zhodnocení.
 • LÉČEBNÝ SYSTÉM TVOŘÍ VYVÁŽENÁ KOMBINACE RŮZNÝCH SLOŽEK PÉČE.

JAKÝ JE NÁŠ PŘÍSTUP?

 • Pomáháme nastavit realistické očekávání a plán.
 • Víme, že terapie nemusí být příjemná.
 • Aplikujeme holistický přístup v medicíně.
 • Přistupujeme integrativně k řešení všech složek našeho života.
 • Náš přístup a metody jsou postavené na vědeckých důkazech (evidence-based).
 • Máme unikátní model kombinující ověřené metody a postupy.
 • Pro zlepšení efektu terapie používáme moderní technologie.

NAŠE FILOZOFIE A PŘÍSTUP

Na Klinice MD Cure jsme vytvořili holisticky pojatý preventivně-léčebný systém péče. Tento systém je unikátní v integraci různých dílčích vědecky ověřených a úspěšných klinických postupů a metod. Je vytvořený na základě našich vlastních klinických zkušeností a osvědčených nejmodernějších poznatků vědy a výzkumu v léčbě závislostí a prevenci duševního zdraví. Překonává oborové bariéry a limity a reaguje na individuální potřeby a odlišnosti klientů s plným respektem k jejich situaci a možnostem. Péče je řízena a koordinována prostřednictvím odborného case-managementu.

Nemoci těla a duše jsou vzájemně úzce propojené a každý člověk je v tomto smyslu zcela unikátní jak ve svých potížích a potřebách, tak také v silných stránkách, ve svých zdrojích a schopnosti tyto zdroje skutečně efektivně a bezpečně využívat.

Náš přístup staví na podpůrném a růstovém prostředí. Důraz přitom klademe na intenzivní vztahovou práci (v individuální i skupinové terapii), včasné a efektivní řešení somatických komplikací a na míru upravený systematický trénink a posilování seberegulačních dovedností.

Jádrem našeho systému je individualizovaný léčebný plán, který reaguje na potřeby a možnosti daného klienta. Středobodem každého individuálního plánu je špičková psychoterapeutická práce v kombinaci s možnou psychiatrickou péčí, dále interní vyšetření a lékařské konzultace, nutriční terapie a podpora, péče fyzioterapeuta a tréninkové programy zaměřené na posílení seberegulačních dovedností.

 

LÉČEBNÝ SYSTÉM MD CURE

design element

Systém léčebné péče Kliniky MD Cure je individuálně přizpůsoben potřebám a možnostem každého klienta a celý probíhá ve čtyřech základních fázích:

 1. Komplexní diagnostika.
 2. Nastavení realistických cílů a vytvoření terapeutického plánu.
 3. Průběžné checkpoints: péče u nás je řízena moderním case managementem.
 4. Závěrečné vyhodnocení dosažených cílů a navazující doporučení a opatření.

V rámci uvedených 4 fází používáme různé komponenty (složky) tvořící celkově vyváženou kombinaci různých přístupů a metod:

Duševní zdraví a životní styl jsou přímo spojeny nejen s našimi vztahy a prostředím, ale také s kvalitou spánku, pohybu, stravy a podobně. Jakákoli výrazná nerovnováha, denní stres a vleklé problémy jsou faktory, které je možné úspěšně zvládat a minimalizovat jejich negativní dopady. Důležité je maximálně využívat naše vlastní vnitřní i vnější z droje k dosažení vyrovnaného, úspěšného a spokojeného života.

O NÁS

Klinika MD Cure nabízí moderní preventivně-léčebný systém zaměřený na oblast duševního zdraví využívající přístupy integrativní medicíny. Stavíme na nejnovějších vědeckých poznatcích o lidském zdraví a propojujeme přístupy a prvky různých oborů. Každému klientovi nastavujeme péči individuálně tak, aby odpovídala jeho potřebám, situaci a volbě. Klinika MD Cure je proto tvořena mezioborovým týmem specialistů, kteří sdílejí jednotnou vizi a přístup. Efektivita a bezpečnost našeho systému je daná právě týmovým přístupem a synchronizací dílčích komponent naší péče.

Klinika MD Cure prošla externím hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb a získala akreditaci na základě akreditačního hodnocení dne 30.11.2023. Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou péči dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Tým kliniky MD Cure

prof. PhDr. Michal MIOVSKÝ, Ph.D.

Klinický psycholog, adiktolog, psychoterapeut a certifikovaný supervizor. Klinicky se zaměřuje na terapii závislostí a psychosomatické poruchy. Od roku 2021 vede Kliniku MD Cure a garantuje její terapeutický program. Vykonává funkci přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, zároveň působí jako proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy.

E-mail: klinika@mdcure.cz
RG: www.researchgate.net/profile/Michal_Miovsky

MUDr. Alena Žižková

Lékařka-psychiatrička. Všeobecné psychiatrii se věnuje od ukončení lékařské fakulty (je absolventkou 1. LF UK v Praze). Zpočátku pracovala na lůžkovém oddělení psychiatrické nemocnice, od roku 2006 se pak věnuje práci v ambulantním sektoru. Má dlouholetou praxi v psychiatrické ambulanci a v konziliární činnosti. Byla součástí multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví. Dlouhodobě působí v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav na pracovišti psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v dynamické psychoterapii.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Doc. MUDr. Ján DUDRA, PhD, MPH

Konzultace, koordinace, organizace a management komplexní zdravotní péče. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným s preventivní medicínou a jejím praktickým uplatněním jak z hlediska jednotlivce a celostního pohledu na zdraví, tak z pohledu fungování zdravotního systému a provázanosti zdravotní péče. Je lékařem s atestací z chirurgie, ale dnes se kromě preventivní péče a zdraví, věnuje mimo jiné urgentní medicíně.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Mgr. Silvia Miklíková

Psycholožka ve zdravotnictví a psychoterapeutka. Absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku IVGT pro Gestalt terapii a certifikovaného tréningu Krizové intervence a práce s traumatem. Je absolventkou institutu Istituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt pro supervizory a certifikovanou Gestalt terapeutkou a supervizorkou asociace EAGT. Práci s klienty věnuje od roku 2009, kdy v slovenské neziskové organizaci Plán B, kterou založila a vedla pracovala s lidmi užívajícími drogy, jejich rodinami a blízkými. Od roku 2012 pracuje v privátní praxi, převážně se zahraničenou klientelou (v angl. jazyce).

E-mail: klinika@mdcure.cz

PhDr. Jiří Libra

Klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, adiktolog. Absolvoval v roce 1981 jako psycholog na filozofické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně, postupně praxe poradenského psychologa. Od roku 1997 je realizátorem a supervizorem adiktologických služeb, od roku 2003 v certifikátorem odborné způsobilosti adiktologických služeb. Dlouhodobě je lektorem a supervizorem psychoterapeutických výcviků (SUR, spolupráce s Instep), supervizorem programů služeb péče o duševní zdraví, externím lektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. 

E-mail: klinika@mdcure.cz

MUDr. Andrea Miklovičová

Lékařka - psychiatrička.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Mgr. Jiří Motl, Ph.D.

Psychosomatický psychoterapeut, poskytující individuální terapii dospělým a dospívajícím od 15ti let. Má zkušenosti se skupinami. Nabízí podporu při zvládání duševních potíží nebo náročných životních situací. Velice blízko má také k psychosomatice, která hledá psychologické souvislosti somatických obtíží. Terapie by měla vést nejen k odstranění příznaků, ale také k rozvoji osobnosti, sebepoznání a sebepřijetí.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Mgr. Petra Prtina

Psycholožka a sociální terapeut. Je absolventkou psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii na GiTA institutu ve slovinské Lublani. Pracuje jako sociální terapeut v Terapeutické komunitě Kaleidoskop se zaměřením na skupinovou a individuální terapii s klienty s poruchou osobnosti, především hraničního typu a jako školní psycholog ve ScioŠkole na Praze 6.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Mgr. Andrea DUDROVÁ

Pedagožka s více než dvacetiletými zkušenostmi jak ze zahraničí, tak s prací v tuzemském prostředí s mezinárodními studenty. Od roku 2007 působí jako fakultní učitel, uvádějící budoucí pedagogy z FTVS Univerzity Karlovy do jejich odborné praxe. V rámci Kliniky MD CURE má na starosti interní komunikaci, týkající se chodu ambulance.

E-mail: andrea.dudrova@mdcure.cz

Mgr. Jakub Hybš

Pohybový specialista, diagnostik a sportovní coach. Věnuje se Funkční diagnostice pohybového aparátu, specializované rehabilitaci a sportovnímu tréninku. V rámci edukativní činnosti působí jako lektor a přednášející témat spojených se zdravím pohybového aparátu pro laickou i odbornou veřejnost. Je autorem moderní metodiky FMP (Functional Movement Principles) pro propojení fyzioterapeutické, rehabilitační a sportovní péče. Působí jako trenér reprezentantů české republiky a externí konzultant profesionálních klubů a sportovců. Založil a vede vlastní komplexní pohybové centrum, kde ve své praxi pracuje od dětí až po seniorskou kategorii.

E-mail: klinika@mdcure.cz

Mgr. Lucia Kutscher, MS

Vystudovaná psycholožka, absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku Instep pro integrativní gestalt terapii a magisterského studia rodinné a párové terapie na University of Kentucky, USA.  Vedle terapeutické praxe se na manažerské pozici věnovala rozvoji týmů v oblasti HR. Od r. 2018 se věnuje klientům v soukromé praxi, kde se specializuje na párovou terapii s převážně anglicky hovořícími páry s využitím EFT (Na emoce zaměřené terapie). 

E-mail: klinika@mdcure.cz

Mgr. et Bc. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Je psychoterapeutka s dlouholetou zkušeností s terapeutickou prací s lidmi s poruchami příjmu potravy. Kromě této problematiky se zaměřuje na práci s dalšími psychosomatickými tématy a na terapii traumatu. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením, kurz kompletní krizové intervence a komplexní kurz psychoterapie traumatu. Dále má za sebou dvouletý kurz arteterapie a artefiletiky. V současnosti je frekventantkou výcviku v systemické supervizi a koučování. Věnuje se především individuální práci s dospělými a dětmi od 12 let. Externě vyučuje na PVŠPS a pod záštitou ČAP poskytuje mentoring pro začínající terapeuty.

Mgr. Richard Lukáš

Psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut. Frekventant 7. ročníku akreditovaného psychoterapeutického výcvik v Gestalt psychoterapii pod institutem Gestalt Studia, dále absolvent certifikovaného kurzu v krizové intervenci. Práci s klienty se věnuji od roku 2017, nejdříve jako školní psycholog, poté od roku 2020 jako psychoterapeut a psycholog ve zdravotnictví v psychologických ambulancích v Nymburce a v Kutné Hoře, kde také provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Od roku 2024 působím také jako psycholog v Centru duševního zdraví Podskalí.

MUDr. Ondřej Válek

Lékař - psychiatr. Po absolvování lékařské fakulty (2.LF Univerzity Karlovy v Praze) nastoupil jako psychiatr na Dětskou psychiatrickou kliniku 2.LF UK a FN Motol. Pracoval na lůžkovém oddělení a jako konziliář pro somatickou část nemocnice. Poté pracoval na Psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze na akutní i otevřené lůžkové části. Od r. 2022 působí na Psychosomatické klinice na Praze 6, kde se věnuje ambulantně dospělým i dětským pacientům. Je frekventantem psychoterapeutického výcviku Gestalt DIALOG.

CENÍK

Ceny léčebné péče pro samoplátce stanovujeme s ohledem na vytvořený individuální léčebný plán připravený pro každého klienta na míru, při respektování výsledků všech vyšetření, optimální podoby léčby, situace klienta a jeho vlastního zájmu. Léčebný plán je vždy rozdělen na 3měsíční etapy a cena je vázaná na tyto časové úseky. S každým klientem dopředu konzultujeme návrh jeho individuálního léčebného plánu, všech jeho podmínek a aspektů, včetně celkové ceny a vždy a důsledně respektujeme zájem a rozhodnutí klienta. Po každých třech měsících provádíme přehodnocení a v závislosti na průběhu a výsledcích léčby dochází k přehodnocení léčebného plánu a logicky tak v případě změn, také ceny za jeho realizaci na další 3měsíční období.

Naše ceny jsou jednotné pro jakoukoli jazykovou mutaci, ve které je léčebná péče zajištěna a dohodnuta. S každým klientem současně individuálně řešíme jeho případné požadavky a přání a snažíme se je zohlednit a přizpůsobit jeho potřebám a možnostem. Výsledná nabídka cenového balíčku je tak dána objemem, rozsahem a charakterem dílčích komponent léčebné péče a služeb, které tvoří plán na uvedené 3měsíční období. Se všemi podmínkami je klient dopředu podrobně seznámen a tyto podmínky pak tvoří součást terapeutického kontraktu.

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Psychiatrická konzultace a dílčí vyšetření:
2 000–4 000 Kč
Specializované psychiatrické vyšetření a komplexní vyšetření:
2 500–4 500 Kč
Klinicko-psychologická konzultace a dílčí vyšetření:
1 500–3 000 Kč
Specializované psychologické vyšetření a komplexní vyšetření:
2 500–4 500 Kč
Psychoterapeutické sezení (individuální):
2 000–3 000 Kč
Psychoterapeutické sezení (párové a rodinné):
2 500–4 000 Kč
Psychoterapeutické sezení (skupinové):
500–1 000 Kč
Koučing a specializované tréninkové programy:
1 500–4 000 Kč

Ceny za nutriční a pohybové komponenty jsou stanoveny dle potřeby a v závislosti na náročnost a rozsah vyšetření, zákroku a délky péče. Ceny dalších doplňkových služeb dohodou.

Kontaktní formulář

  nepovinné

  volitelné

  povinné

  Kontakt

  Mánesova 27, Praha 2
  T:  | E: klinika@mdcure.cz
  www.mdcure.cz
  Majitel a provozovatel Kliniky MD Cure:
  Truce s.r.o.
  Eliášova 327/12, 160 00 Praha 6-Dejvice
  IČ: 09185607 | DIČ: 09185607